Program

Przed nami tylko jeden cel –
SANOK DLA WSZYSTKICH

             „Sanok OdNowa” – z takim hasłem przystąpiliśmy do kampanii wyborczej poprzedzającej październikowe wybory samorządowe. Chcemy wiele zmienić w naszym mieście, począwszy od stylu zarządzania, oznaczającego dzielenie się władzą  z mieszkańcami, po uatrakcyjnienie go dla inwestorów i turystów, a także samych sanoczan. 

1.     Sanok OdNowa to stworzenie dogodnych do życia warunków dla sanoczan.
Miasto, w którym młodzi znajdą pracę adekwatną do swoich kwalifikacji i warunki do życia oraz zamieszkania,
a dzieci i seniorzy przyjazne miejsce dające im poczucie bezpieczeństwa.  

·         Sanok musi stać się miastem przyjaznym dla młodych rodzin z dziećmi. Z myślą o nich stworzymy zróżnicowaną cenowo ofertę mieszkaniową. Ponadto będziemy wspierać osiedla i właścicieli kamienic w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych.

·         Zadbamy o odrodzenie małej przedsiębiorczości. Wprowadzimy ułatwienia dla odbudowy w centrum miasta drobnego handlu i usług.

·         Sanok ma wszystko czego potrzeba, żeby uruchomić i rozwinąć „Inkubator Biznesu” oraz „Akcelerator Startupów”. Zbudujemy cały ekosystem wspierający przedsiębiorczość. Stworzymy miejską przestrzeń co-workingową.

·         W krótkim czasie stworzymy platformę współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnymi przedsiębiorcami,
m. in. w celu podjęcia wspólnych działań dla tworzenia nowoczesnych, wysokopłatnych nowych miejsc pracy.

·         Aktywnie i całościowo potraktujemy pośrednictwo pracy. Obecnie brak jest bieżących ofert pracy na rynku,
a także informacji o odpowiednio wykwalifikowanych pracownikach oczekujących na oferty. Sprawimy, że wszystkie oferty będą dostępne w przestrzeni internetowej, natychmiast po ich zgłoszeniu.

·         Zaproponujemy „sanocki bank CV”, w którym znajdą się absolwenci sanockich szkół i uczelni i którzy na preferencyjnych warunkach będą zatrudniani przez okolicznych przedsiębiorców. Pozwoli to młodym rozpocząć atrakcyjną drogę zawodową w Sanoku.

·         Stop wyludnianiu miasta! Uruchomimy nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta, wszędzie tam, gdzie nie stoi to w kolizji z wartościami przyrodniczymi. Przygotujemy dla nich plany zagospodarowania. We współpracy z prywatnymi inwestorami stworzymy mechanizmy wyposażenia tych terenów
w niezbędną infrastrukturę.

·         Deklarujemy równomierny rozwój miasta. W większym stopniu będziemy wspierać rozwój rejonów peryferyjnych oraz poprzemysłowych.


2.     Sanok OdNowa to odpowiedzialność za politykę przestrzenną i rewitalizację miasta.

 ·         Zapewnimy powrót Sanoka nad San! Będziemy aktywizować zapominane dzisiaj nadsańskie tereny. Zadbamy, aby odpowiednio zagospodarowane brzegi Sanu stały się ulubionym miejscem spacerów, relaksu i rekreacji. Sporządzimy atrakcyjny projekt pn. „Sanockie bulwary” i przystąpimy do jego realizacji.

·         Podejmiemy inicjatywę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących wizji ośrodka wypoczynkowego „Sosenki”. Znając opinię sanoczan, zlecimy konkursowe opracowanie koncepcji jego funkcjonowania.

·         Dołożymy wszelkich starań prowadzących do wybudowania kładki przez San jako elementu infrastruktury komunikacyjnej i krajobrazowej, łączącej prawobrzeżne tereny nadsańskie z miastem.

·         Wprowadzimy programy poprawiające estetykę podwórzy, skwerów i miejsc rekreacji, zadbamy, aby wyposażone zostały w elementy infrastruktury społecznej przewidziane dla wszystkich grup mieszkańców.

·         Zbudujemy partnerstwo miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi na rzecz rewitalizacji sanockich osiedli.

·         Większą troską i dbałością obejmiemy park miejski. Jego upiększanie winno doprowadzić do uczynienie zeń wyjątkowego miejsca relaksu i wypoczynku oraz prawdziwej atrakcji turystycznej.

·         Postawimy na Zielony Sanok. Zazielenimy i zacienimy latem rynek! Zadbamy o powiększenie liczby zielonych skwerów w mieście, wykazując więcej troski o ich wygląd.

·         Zagospodarujemy opuszczone i zdegradowane obszary w Śródmieściu i innych dzielnicach Sanoka.

 

3.     Sanok OdNowa to miasto wolne od nepotyzmu, z przyjaznym dla mieszkańców samorządem.
Sanok z uczciwym i przejrzystym zarządzaniem, współpracujący
z mieszkańcami.

 ·         Wprowadzimy szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami. Tematyczne posiedzenia rady miasta będą odbywać się z udziałem mieszkańców, urzędników oraz ekspertów. W takim składzie rady staną się faktycznym partnerem i ciałem doradczym dla burmistrza w ważnych dla miasta sprawach.

·         Zadbamy, by ogłoszenia o konkursach na stanowiska w sanockim magistracie były publikowane w sanockich mediach. Koniec z konkursami organizowanymi pod określone osoby!

·         Zapewnimy mieszkańcom stały i pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej będą jawne i przejrzyste.

·         Udostępnimy wszystkie decyzje władz miejskich bez opóźnień i ograniczeń w witrynie internetowej miasta. 

To podstawowy warunek skutecznej społecznej kontroli władzy w mieście.

·         Otworzymy drzwi gabinetu burmistrza oraz jego zastępców - niech zawsze będą otwarte dla mieszkańców 
i mieszkanek.

·         Władza w mieście ma być także przyjazna mediom. Koniec z uchylaniem się przed odpowiedziami na trudne      i niewygodne pytania dziennikarzy! Wyznaczymy urzędników odpowiedzialnych za rzetelny kontakt z mediami.

·         W ciągu pierwszych 100 dni od przejęcia władzy przedstawimy bilans otwarcia
i pokażemy, jaki jest stan finansów w mieście.

·         W każdej istotnej dla mieszkańców Sanoka sprawie będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne!

·         W ramach urzędu burmistrza powołamy rady konsultacyjne, w tym Radę Seniorów, Radę Młodzieży i Radę Kobiet, złożone z przedstawicieli grup mieszkańców.

·         Zmotywujemy radnych do angażowania się w sprawy mieszkańców. Zasadniczym celem tych działań będzie doskonalenie procesu decyzyjnego oraz poprawa jakości świadczonych usług publicznych.

·         Zaangażujemy straż miejską w sprawy mieszkańców, aby szybko i skutecznie reagowała na prawdziwe problemy w życiu miasta, w tym pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym.

·         Będziemy wzmacniać działalność organizacji pozarządowych. Zaproponujemy nową, mądrą i nieobawiającą się mieszkańców władzę, kreującą tego typu aktywność, poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz współpracę z nimi, a także przekazywanie im niektórych zadań samorządu.

 

4.     Sanok OdNowa to skuteczność i rozsądek w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną, poprawa komfortu życia związanego z jakością dróg miejskich oraz komunikacją w mieście i okolicy.

 ·         Baczną uwagę poświęcimy dalszej poprawie jakości dróg miejskich. W oparciu o sporządzoną analizę stanu dróg, opracujemy program ich remontów, uwzględniający kolejność i czas ich wykonania. Zerwiemy z metodą remontów tzw. cząstkowych, czyli po kawałku.

·         Nawiążemy ścisłą współpracę ze Starostwem Powiatowym w dziedzinie drogownictwa, z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych. Drogi powiatowe w mieście nie mogą być gorsze ani lepsze od dróg miejskich.

·         Wprowadzimy mechanizmy zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej i przesiadania się na rowery. Inwestycje w transport publiczny przynoszą wymierne efekty – redukują korki, zmniejszają liczbę wypadków i kolizji na drogach, podnoszą poziom czystości powietrza.

·         Zadbamy o budowę nowych dróg rowerowych, dogodnych połączeń, a także lepsze oznaczanie tras. Ważne, aby w miejscach do tego odpowiednich powstawały kontrapasy rowerowe. Przy każdym remoncie dróg będziemy pamiętać o rowerzystach, żeby nie przeoczyć szansy wprowadzenia zmian poprawiających warunki jazdy na rowerze.

·         Obniżymy ceny biletów w komunikacji miejskiej, dążąc do tego, aby znikła bariera finansowa zniechęcająca do korzystania z autobusów MKS. Wprowadzimy preferencyjne ceny biletów dla mieszkańców Sanoka, tak żeby osoby, które w nim pracują, a płacą podatki w innych miejscach, chętniej rejestrowali się w sanockim urzędzie skarbowym.

·         Będziemy walczyć o przywrócenie połączeń kolejowych z innymi miastami, rozpoczynając od najbardziej oczekiwanych połączeń Sanoka z Krakowem i Warszawą.

 

5.     Sanok OdNowa to nowoczesne zarządzanie miastem, z wykorzystaniem technologii informacyjnej (IT).

 ·        Utworzymy sieć darmowych, bezpiecznych punktów dostępu do Internetu, które powstaną w oparciu
o wszystkie placówki miejskie (szkoły, urzędy, przedszkola, inne instytucje).

·         Zagwarantujemy brak cenzury w Internetowej przestrzeni publicznej Sanoka. Każdy mieszkaniec sam zdecyduje w jaki sposób będzie korzystał z sieci. Chcemy jak najszerzej współpracować z mieszkańcami, dlatego wykorzystamy Internet jako źródło komunikacji interpersonalnych w mieście.

·         Nauczymy urzędy działania opierającego się na wzajemnym zaufaniu eliminując niepotrzebne bariery technologiczne. Dostarczając odpowiednich narzędzi ICT zadbamy by wzrosła efektywność współpracy samorządów między sobą i współpracy samorządów z mieszkańcami Sanoka i okolic.

 

6.     Sanok OdNowa to bezpieczeństwo związane z oświatą i edukacją. To dbałość o nauczycieli, uczniów
i r
odziców.

 ·         Zamiast likwidować szkoły, będziemy podnosić jakość nauczania w nich. Niż demograficzny to szansa na podwyższenie poziomu jakości edukacji. Trzeba ją bezwzględnie wykorzystać.

·         Do sanockich szkół powróci profilaktyka zdrowotna. 80% dzieci w wieku 6–12 lat ma problemy z próchnicą.
W związku z tym utworzymy miejski „dentobus”, który pozwoli dbać o stan uzębienia dzieci i młodzieży.

·         Zapewnimy przyjazne i bezpieczne szkoły, osiągające wysoki poziom kształcenia. Towarzyszyć temu będzie świadomość, że nie jest to możliwe bez kompetentnej i należycie opłacanej profesjonalnej kadry nauczycieli
i pedagogów. Wydatków na publiczną edukację nie można przedstawiać jako balastu, obciążenia gminnego budżetu, ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców i przyszłość wspólnoty.

·         Zadbamy o opiekę medyczną w szkołach, wzmocnimy rolę pedagogów i psychologów. Szkoła to pierwsza i dla wielu osób jedyna instytucja, która mogłaby kierować dzieci do lekarzy specjalistów, a także prowadzić edukowanie najmłodszych w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania i przeciwstawiania się chorobom cywilizacyjnym.

·         We współpracy z powiatem wytyczymy „ścieżki edukacji”, co pozwoli dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania np. muzyczne, sportowe, naukowe poprzez wszystkie etapy kształcenia, czyli od przedszkola aż po uczelnię wyższą.

·         Zadbamy o właściwą edukację dzieci i młodzieży w zakresie IT, dlatego zapewnimy nauczycielom informatyki faktyczne wsparcie w ich szkolnych działaniach tak, by więcej czasu mogli poświęcić uczniom i pracy dydaktycznej.

 

7.       Sanok OdNowa to miasto z polityką społeczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

 ·         Z myślą o rodzinach wielodzietnych zwiększymy godziny pracy przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych,
a także ofertę tych instytucji poszerzymy w okresie wakacji i ferii.

·         Utworzymy Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, zapewniając modelowy projekt jego funkcjonowania. Stworzymy warunki do nawiązania stałej współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu oraz Sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

·         Wprowadzimy Kartę Sanockiego Seniora, umożliwiającą korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach
i instytucjach.

·         Wespół z organizacjami pozarządowymi uruchomimy specjalistyczne programy profilaktyczne i zdrowotne skierowane do seniorów. Wsparciem dla systemowych działań poświęconych osobom starszym będzie działająca przy Urzędzie Miasta Rada Seniorów.

·         Dokonamy standaryzacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, przeprowadzimy analizę jakości świadczonych usług oraz ponoszonych kosztów.

·         Zadbamy o utworzenie lokalnych miejsc interwencyjnego pobytu dla nieletnich, by problemy wychowawcze,
z jakimi borykają się funkcjonariusze publiczni i rodzice, można było rozwiązywać na miejscu.

·         Wesprzemy w działaniach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku. Zadbamy o godne warunki nauki oraz rozwoju podopiecznych ośrodka.

 

 8.     Sanok OdNowa to sprawnie działająca opieka zdrowotna.

 ·        Dołożymy wszelkich starań prowadzących do jak najszybszego utworzenia w sanockim szpitalu nowoczesnego
i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczo-noworodkowego i 
ginekologicznego.

·         Wspierać będziemy rozwój lokalnego rynku niepublicznych usług medycznych i pielęgnacyjnych, stających się ważną gałęzią nowoczesnej gospodarki i mających coraz większy wpływ na zdrowie społeczeństwa.

·         Działając wspólnie z Powiatem, stworzymy mechanizm zachęt dla lekarzy-specjalistów, zachęcających ich do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia w Sanoku

 

9.     Sanok OdNowa to gwarancja wysokiego poziomu kultury, wolnej i chronionej przed wszelkimi próbami cenzury. To Sanok wspierający kulturę i sztukę.

 ·         Chcemy powołania Alternatywnego Centrum Kultury, prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Będziemy sprzyjać kulturalnemu rozwojowi sanockiej przestrzeni publicznej, by stawała się atrakcyjnym i coraz ciekawszym miejscem dla sanoczan i ich gości.

·          Wprowadzimy Kartę Sanocką, gwarantującą mieszkańcom ulgi w opłatach za parkowanie, tańsze bilety
w komunikacji miejskiej, a także bilety do kin i teatrów oraz na imprezy sportowe.

·          W dzielnicach wymagających rewitalizacji udostępnimy artystom wolne lokale.

·          Znajdziemy godną siedzibę dla Teatru BWA.

 

10. Sanok OdNowa to kreatywność w rozwoju sportu i rekreacji.

 ·        Powrócimy do zaniechanej koncepcji zadaszenia toru lodowego „Błonie”, łącząc realizację i finansowanie przedsięwzięcia z projektem utworzenia na Podkarpaciu ośrodka Centrum Przygotowań Olimpijskich.

·         Będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego, amatorskiego i kwalifikowanego, reagując na zapotrzebowanie środowiska sportowego.

·         Zainicjujemy powołanie do życia Fundacji Rozwoju Sportu, gromadzącej środki finansowe i dystrybuującej je, uwzględniwszy potrzeby poszczególnych dyscyplin oraz spełnianie funkcji promocyjnej.

·         Dogłębnej analizie poddamy szanse i celowość utworzenia w Sanoku Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

·         Stworzymy miejsca do rekreacji i uprawiania sportu dla rodzin tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Zadbamy
o ogródki Jordanowskie, place zabaw, orliki oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne.

·         Będziemy rozwijać i unowocześniać branżę turystyczno-rekreacyjną, jako ważny element rozwoju gospodarczego Sanoka i okolic. Szeroki wachlarz usług gastronomicznych, zróżnicowana baza noclegowa, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, imprezy, sportowe i turystyczne, wszystko to będzie przedmiotem autentycznego zainteresowania samorządu miejskiego i wspierane w miarę możliwości finansowych.

·         Poczynimy starania o pozyskanie inwestora zainteresowanego budową hotelu 4-gwiazdkowego w bezpośrednim sąsiedztwie nowych obiektów basenowych.

·         Będziemy zabiegać o stworzenie klimatu, który doprowadzi do zjednoczenia środowiska sportowego w Sanoku. Marzy nam się, żeby kluby sportowe wspólnie starały się o pozyskiwanie środków finansowych z różnego rodzaju programów ogłaszanych przez ministerstwa, czy też z Unii Europejskiej.